ulmer-logo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

ULMER S.K.A. dawniej („ULMER” Ulmer Danuta i Paweł sp. j.)

ULMER S.K.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rosnącej 14, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001004519, REGON 01108574600000 (dalej ULMER) w ramach niniejszej Polityki Prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych i ich zakres, sposób wykorzystania danych, podmioty którym dana są udostępniane, a także uprawnienia osób, których dane są przetwarzane. W Polityce Prywatności określone zostały środki ochrony
i bezpieczeństwa dotyczące przetwarzanych danych osobowych oraz zasady odnoszące się do kontaktu z ULMER w przedmiocie przetwarzanych danych.

Podanie danych za każdym razem jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego na stronie internetowej. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane są bezpośrednio przez ULMER, a następnie przetwarzane:

 • na podstawie zgody osoby, której dotyczą,

 • jako niezbędne do kontaktu przez formularz kontaktowy udostępniony na stronie internetowej,

Kategoria przetwarzanych danych osobowych

W odniesieniu do osób, które złożą wniosek o przystąpienie do Programu lub którzy przystąpią do Programu, ULMER przetwarza następujące dane osobowe:

 • (w tym imię i nazwisko);
 • posiadany adres email;
 • numer telefonu,
 • informacje udzielone Spółce w treści wiadomości przesłanej za pomocą formularza kontaktowego,

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • prowadzenie ewidencji wiadomości przesłanych przez formularz kontaktowy,

 • tworzenia bazy potencjalnych odbiorców oraz dostawców produktów,

 • tworzenie bazy kandydatów do pracy,

 • zgodnie z wymogami nakładanymi przepisami powszechnie obowiązującymi lub w związku z toczącym się postępowaniem lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Spółki,

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez okres wymagany przepisami prawa (chyba że wskazano inny termin przetwarzania danych w odniesieniu do konkretnych danych osobowych).

Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo:

 • dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane oraz do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem tych danych,

 • uzyskania kopii dotyczących ich danych osobowych i żądania ich przekazania innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie; dotyczy to jedynie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,

 • sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe,

 • usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli odpadła podstawa prawna przetwarzania tych danych (np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu) albo jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów ULMER,

 • cofnięcia wyrażonej zgody na przewarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystania na podstawie innych podstaw prawnych,

 • zgłoszenia skargi na przetwarzanie danych przez ULMER do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

ULMER nie sprzedaje, nie udostępnia ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych uzyskanych poprzez formularz kontaktowy, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce Prywatności lub za uprzednią zgodą osoby, której dotyczą.

Dane osobowe mogą być powierzane (w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych) podmiotom, przy udziale których ULMER prowadzi działalność gospodarczą, w szczególności podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie strony internetowej

ULMER w żadnym przypadku nie upoważnia tych podmiotów do wykorzystywania ani ujawniania informacji z wyjątkiem sytuacji wymagających przeprowadzenia określonych czynności na rzecz ULMER lub zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi. Zgodnie z wymogami umownymi dostawcy ci zobowiązani są do odpowiedniej ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych z powierzenia ULMER. ULMER zobowiązuje podmioty, którym powierzył przetwarzanie danych, do zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie chroniło prawa osób, których dane dotyczą i spełniało wymogi prawa ochrony danych osobowych, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z 04 maja 2016 r., Nr L 119/1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Po zakończeniu współpracy podmioty, którym ULMER powierzył przetwarzanie danych zobowiązane są do usunięcia danych osobowych oraz wszelkich istniejących kopii danych osobowych, chyba że podmioty te będą zobowiązane do ich dalszego przetwarzania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Spółka ULMER zobowiąże się do zapewnienia, by osoby upoważnione przez nią do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

ULMER może także ujawniać informacje stanowiące dane osobowe w następujących sytuacjach:

 1. kiedy jest to wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących lub w ramach procesów sądowych,

 2. kiedy takie ujawnienie jest wymagane lub wskazane w celu uniknięcia szkody lub strat finansowych,

 3. w związku z dochodzeniem w sprawie domniemanego lub też faktycznego oszustwa lub innych czynów niezgodnych z prawem.

Kontakt z ULMER

Żądanie realizacji powyższych uprawnień, jak i wszelka inna komunikacja z Administratorem wymaga przesłania wiadomości pocztą e-mail pod adres ulmer@ulmer.pl lub pocztą tradycyjną na adres ULMER S.K.A. ul. Rosnąca 14, 04-708 Warszawa.

PLIKI COOKIES

ULMER, dostawcy usług na rzecz ULMER, gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak „Pliki Cookie” i sygnały sieci Web, podczas przeglądania stron internetowych ULMER lub innych cyfrowych treści. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej. Pliki Cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej ULMER. Pliki Cookies pobierane automatycznie zawierają informacje o stronie, z jakiej użytkownik przeszedł na stronę internetową ULMER, dane na temat jego połączenia internetowego, adresu IP, lokalizacji geograficznej (kraj, region, miasto), rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu komputera oraz inne dane techniczne. W przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę internetowe ULMER przy wykorzystaniu wyszukiwarki, zbierane są również informacje na temat słów kluczowych wpisanych przez użytkownika do wyszukiwarki celem wejścia na stronę internetową ULMER. ULMER nie ma dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze

użytkownika, oprócz Plików Cookies.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej ULMER do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Ze względu na cykl życia pliki cookies dzielimy na:

sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej,

trwałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej

Ze względu na domenę internetową, od której pochodzą, pliki cookies dzielimy na:

własne – ustawiane przez serwery internetowe stron internetowych ULMER,

osób trzecich – ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż ULMER.

Użytkownicy mają możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji „Pomoc” można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować działanie plików cookies. W tym zakresie użytkownicy mają prawo zadecydowania w zakresie dostępu lików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Może się to jednak z wiązać z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania stron internetowych ULMER.

Poniżej znajdują się linki do ustawień umożliwiających kontrolę i usuwanie plików cookies
w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-

store-on-your-computer,

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/en/cookies.html,

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/196955/how-to-set-and-customize-cookies-settings-in-internet-explorer-5,

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari:https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_GB&locale=en_GB

BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w ULMER wdrożone zostały rozwiązania techniczne oraz inne niezbędne dla zapewnienia najwyższego poziomu ochrony danych osobowych.

Na środki bezpieczeństwa składają się m.in.: szyfrowanie informacji elektronicznych, ochrona baz danych

przed nieuprawnionym dostępem, autoryzacja dostępu do baz danych. Wszelkie dane, które nie są niezbędne, zostają trwale usunięte. Wszystkie serwery wykorzystywane przez ULMER umieszczone są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego a dostęp do nich posiadają wyłącznie upoważnione osoby mają dostęp do danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Naruszenie zasad opisanych w Polityce Prywatności nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec ULMER, innych niż wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Umieszczane odnośniki, reklamy i przekierowania do innych stron internetowych umieszczane na stronie internetowej ULMER mogą stosować inne zasady bezpieczeństwa i politykę prywatności, które są niezależne od ULMER. Polityka Prywatności może być okresowo modyfikowana bez uprzedniego powiadamiania. Zmiany w Polityce Prywatności będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na stronie internetowej.

ulmer-logo
ULMER S.K.A.  1994 – 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: webintegro